CELNÍ
INFORMACE

pro zásilky dokumentů a zboží do Švýcarska

1. od daní a poplatků osvobozené zásilky do švýcarska

Následující zboží zasílané do Švýcarska lze odbavit zjednodušeně:

 • diplomatické a konzulární kurýrní zásilky
 • použité věci osobní potřeby
 • zásilky dárků podle čl.  9a odst. 1 (celní nařízení)
 • listiny a manuskripty bez sběratelské hodnoty; obchodní dokumenty
 • tiskové fotografie
 • nahrané zvukové a magnetické pásky, magnetické disky, videokazety
 • datové nosiče apod., k výměně obchodních sdělení
 • !!! Pozor tzv. UPDATES nespadají mimo jiné pod toto ustanovení!)!!!
 • vzorky zboží, ukázky zboží a vzorkovnicové karty (Pozor: dva kusy daného produktu se      považují za vzorek,
 • u tří kusů se již jedná o zásilku zboží)
 • turistický propagační materiál
 • použité nářadí (vrtačka, pila děrovka apod.)
 • prázdné švýcarské obaly a přepravky (nádoby, gumové kádě apod.)
 • technické příručky v jednom vyhotovení 

Místo dovozní deklarace lze celní odbavení provést na základě jednoho dokladu (POD. dodací list, faktura apod.).

Doklad musí být k dispozici ve čtyřech vyhotoveních a musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a adresu příjemce
 • Počet, značení a čísla přepravovaných kusů
 • Váhu brutto zásilky
 • Obsah zásilky (viz nahoře: např. obchodní dokumenty apod.) 

2. daním a poplatkůM podléhající zásilky do švýcarska

Ke každé zásilce zboží musí být přiložena obchodní faktura ve trojím vyhotovení. 

Pokud příjemce hradí náklady na dovozní clo, musí být na faktuře uvedeno „s dodáním clo neplaceno“ - DDU.

V případě zboží EU musí být na obchodní faktuře uvedeno následující prohlášení o původu zboží: 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v Evropském společenství.
Místo, datum, podpis a dále jméno napsané tiskacím písmem resp. na stroji. 

Není-li na obchodní faktuře uvedeno žádné prohlášení o původu zboží, bude zásilka považována za zboží ze třetí země (nečlena ES) a bude vyúčtováno švýcarské clo.

Navíc při celním řízení musí být dodrženy následující pravidla:

Limitní hodnoty pro vývozní prohlášení

 

 • Zásilky zboží do 1000,- €
 • Zásilky zboží od 1000,- do 3.000, -€
 • Zásilky zboží nad  3.000,- €

Obchodní faktura v trojím vyhotovení (viz výše) dostačující
Přiložit vývozní prohlášení
Musí být přiloženo vývozní prohlášení předem vyřízené celním úřadem odeslání. 

 

Limitní hodnoty pro původ zboží

 

 • Zásilky zboží do 6.000,- €
 • Zásilky zboží nad 6.000,-€ 
Obchodní faktura s uvedeným prohlášením o původu zboží vyžaduje EUR 1 (vyřízené celním úřadem odeslání)
kromě odesilatelů je zmocněncem vývozce s čís. žád.